ПРОЄКТ договору про надання послуг, пов’язаних з транспортуванням та подачею технічної води

 

Договіру № ________

про надання послуг, пов’язаних з транспортуванням та подачею технічної води

 

__________   2021 р.                                                                                                                                                          смт.Велика Лепетиха

 

Замовник:  _______________________________ смт. Велика  Лепетиха, вул./пр..______________________________будинок № _________, № лічильника ____________________, показники лічильника_________________________ та  Виконавець: СКГ «Сількомунгосп» в  особі начальника  Перога Андрія Івановича, що діє на підставі що діє на підставі Статуту, затвердженого рішенням сесії Великолепетиської селищної ради від 18.12.2019 року №743, далі разом – Сторони, уклали цей Договір про наступне:

1.Предмет договору

1.1. Замовник замовляє а Виконавець  зобов’язуються надати послуги пов’язані  з транспортуванням та подачею технічної води в порядку та на умовах, визначених даним Договором, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити надані послуги.

  1. Обов’язки і права сторін

2.1. Виконавець  зобов’язаний:

2.1.1. Здійснювати забір води з Каховського водосховища та постачати (транспортувати) її до точки водозабору .

2.1.2. На основі заявки  Заявника, виписувати Замовнику рахунок на оплату послуг з подачі (транспортування) води за договірною ціною_______ грн.. за куб.метр.

2.1.3. Надавати Виконавцю до початку поливного сезону калькуляцію договірної ціни на послуги з подачі (транспортування) технічної води.

2.1.4. Здійснювати контроль за технічним станом міжгосподарської мережі замовника І за його участю (або без його участі).

2.1.5. В зв’язку з прийняттям Постановами  НКРЕКП  від 14.03.2018  № 312 «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії»  від 17.03.2021  № 475 «Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП», Виконавець  залишає за собою право змінювати ціну  на подачу (транспортування) води.

2.1.6. Проводити водорозподіл та здійснювати контроль за подачею води Замовнику в межах оплачених обсягів.

2.1.7. Передавати рахунки Замовнику до 5 числа місяця, наступного за звітним.

2.1.8. Не допускати подачу води Замовнику при наявності боргів за попередній рік (та  на протязі попереднього місяця) за надані послуги відповідно до договору.

2.1.9.. Негайно розглядати скарги і заяви Замовника, інформувати його про результати розгляду.

2.1.10. При виникненні аварійної ситуації на об’єктах мережі технічного водогону  усувати її у наступні терміни:

— ремонт трубопроводів – до 3 діб;

— ремонт електродвигунів з заміною електрообмотки – до 5 діб;

— відновлення працездатності ТП – до 3 діб;

— ремонт пускорегулюючої апаратури та запірно-регулюючого обладнання – до 2 діб;

— водолазні роботи – до 3 діб.

2.1.11. У разі виникнених  змін, щодо тарифів та виникнених  інших питань    інформувати Замовника через сайт СКГ «Сількомунгосп».

2.1.12. Припинити надання послуг у разі:

—  використання води не за призначенням;

— порушення термінів внесення платежів більше ніж за 10 днів (до 15 числа щомісячно)

— відмови Замовника від підписання акта по уточненню обсягів поданої води або зміни ціни  на подачу (транспортування) води  (при виникненні спірних питань);

— аварійних ситуацій на об’єктах Виконавця  або внутрішньогосподарській мережі;

— недотримання Замовником графіка внутрішньогосподарського водорозподілу;

— форс-мажорних обставин.

2.1.13. Здійснювати контроль за технічним станом внутрішньогосподарських зрошувальних систем і раціональним використанням поданої води.

2.1.14. За окремим договором здійснювати ремонт і технічне обслуговування об’єктів інженерної інфраструктури мережі технічного водогону Замовника та інше.

2.2. Замовник зобов’язаний:

2.2.1. При укладанні договору надати Виконавцю:

  • копію паспорта та ідентифікаційного коду;
  • довідку про наявність та розмір земельної ділянки;
  • письмову заявку на необхідний обсяг подачі води (при необхідності, безпосередньо перед поливами подавати уточнену заявку), яка є підставою для включення заключення договору;
  • паспорт лічильника води або акт повірки лічильника води;
  • інші документи, які можуть бути необхідними дляуточнення/підтвердження.

2.2.2. Сплачувати Виконавцю  кошти за надані послуги згідно з умовами цього договору.

2.2.3. Сплатити щомісячно передоплату відповідно до заявки  обсягу використаної води (за 5 днів до подачі води),  в з в’язку з тим, що Виконавець  відповідально до постанови  НКРЕКП  сплачує  передоплату за електроенергію.

Завчасно повідомляти Виконавця  про причини відмови від заявлених обсягів води.

2.2.4. Дотримуватися режиму господарювання відповідно до чинного законодавства України.

2.2.5. Не допускати погіршення технічного стану внутрішньогосподарської мережі, споруд (подача води у несправну мережу не здійснюється).

2.2.6. Забезпечити звірку обсягів поданої води.

2.2.7. Створювати умови щодо безперешкодного доступу Виконавця  на земельну ділянку для проведення технічного обслуговування або ліквідації аварій та інших об’єктах інженерної інфраструктури без умов відшкодування втрат вартості сільськогосподарської продукції

2.2.8. Негайно повідомляти Виконавця  про пориви трубопроводів та інші аварійні ситуації, через які неможливо здійснити подачу води.

2.2.9. У разі відключення та включення силових трансформаторів протягом поливного періоду з ініціативи Замовника, останній відшкодовує Виконавцю  витрати пов’язані з виконанням зазначених робіт.

2.2.10. Негайно інформувати Виконавця про вихід з ладу приладів водообліку.

2.3. Замовник має право:

2.3.1 Встановлювати за свої кошти водомірні вузли.

  1. Облік води, електроенергії та взаєморозрахунки

3.1. Облік поданої води ведеться по методу,  погодженому сторонами договору (угодою)

4.Порядок розрахунків

4.1. Оплата вартості послуг за цим договором здійснюється за договірною ціною, яка погоджується Сторонами шляхом підписання Договору, а послуги з подачі (транспортування) 1 куб.м  технічної води  між Замовником та Виконавцем

4.2. Вартість послуг з подачі води на полив та транспортування переглядається Виконавцем  у разі істотної зміни ціноутворюючих факторів (збільшення вартості ПММ, запчастин, комплектуючих та матеріалів для ремонтно-відновлювальних робіт, тощо) та інших причин, передбачених чинним законодавством України. За 5 днів до зміни вартості послуг Виконавець  попереджує про це Замовника на сайті СКГ «Сількомунгосп» та в ЗМІ.

4.3. Договірна ціна на подачу 1 м3 води розраховується Виконавцем  на перший місяць поливного сезону і в подальшому коригується в залежності від зміни вартості 1 кВт-г електроенергії, встановленої НКРЕ та в окремих випадках відповідно до підпунктів  2.1.2.  та  4.2 до цього Договору.

  1. Відповідальність сторін

5.1. У разі невиконання, або неналежного виконання зобов’язань по договору Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством.

5.2. Виконавець  несе відповідальність за належне виконання умов договору.

5.3. Виконавець  не несе відповідальність за аварійні ситуації, які спричиненні незадовільною якістю електроенергії або її повного відключення енергопостачальною компанією.

5.4. У випадку виходу з ладу насосно-силового обладнання та зупинки подачі води з вини енергопостачальної компанії Виконавець  усуває несправності в розумний строк та не несе відповідальності перед Замовником за зупинку поливу.

5.5. У разі несвоєчасної оплати Замовником вартості послуг з подачі (транспортування) технічної води  Замовник сплачує Виконавцю  пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діє на момент нарахування пені, від суми заборгованості з дня її виникнення за кожен день прострочення.

5.6. При виникненні заборгованості Замовника перед Виконавцем, Виконавць  мають право припинити подачу води Замовнику.

5.7. Замовник несе відповідальність за порушення, передбачені статтею 110 Водного кодексу України.

5.8. Усі спірні питання, які виникають між Сторонами цього договору, щодо виконання своїх зобов’язань за ним, вирішуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди в судовому порядку згідно законодавства.

5.9. У разі подачі води Замовнику Виконавцем при наявності заборгованості за подачу (транспортування) води зменшує/припиняє  обсяг подачі води до сплати заборговані.

5.10. З метою збереження  втрат технічної води яка подається Замовнику при відсутності  водолічильника  протягом 30 хвилин подача води припиняється. Поновлення подачі води проводиться після повторної заявки Замовника, при наявності незадіяних у роботі насосних агрегатів або включенням у роботу зупинених агрегатів, але не раніше ніж через добу.

  1. 6. Інші умови.

6.1. Всі виправлення за текстом договору мають юридичну силу лише за взаємним їх посвідченням Сторонами у кожному конкретному випадку.

6.2. Зміни і доповнення до цього договору вносяться шляхом укладання додаткових угод в порядку чинного законодавства.

6.3. Спори щодо умов договору вирішуються Сторонами шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди — в судовому порядку, згідно з чинним законодавством.

6.4. Договір складений в двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

  1. 7. Термін дії договору

Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до _____ 2021 року.

Додаток: заявка по обсягу використання технічної води.

 

ЗАМОВНИК

 

______________________________________

Адреса: 74502, смт Велика Лепетиха,

вулиця/ провулок ______________________

Паспортні дані:_________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

_____________________ _______________

«_____»________________ 20___ р.

 

 

 

 

 

ВИКОНАВЕЦЬ

 

СКГ «Сількомунгосп»

 Юридична адреса: 74502,

вулиця Київська,18, смт Велика Лепетиха, Херсонської області

ЄДРПОУ 31536550,

МФО 380805,

р/р UA553808050000026007702571721 РФБ «Аваль»

Начальник ________________ А.І.Періг

«_____»________________ 20___ р.

 

 

Додаток до договору №_____ від _______ про надання послуг, пов’язаних з транспортуванням та подачею технічної води

 

 

 

Заявка по обсягу використання технічної води

 

 

 

№ з/п Місяць використання Обсяги використаної води
1 Квітень  

 

2 Травень  

 

3 Червень  

 

4 Липень  

 

5 Серпень  

 

6 Вересень  

 

7 Жовтень  

 

 

 

 

 

 

ЗАМОВНИК

 

______________________________________

Адреса: 74502, смт Велика Лепетиха,

вулиця/ провулок ______________________

Паспортні дані:_________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

 

 

_____________________ _______________

«_____»________________ 20___ р

ВИКОНАВЕЦЬ

 

СКГ «Сількомунгосп»

 

Юридична адреса: 74502,

вулиця Київська,18, смт Велика Лепетиха, Херсонської області

ЄДРПОУ 31536550,

МФО 380805,

р/р UA553808050000026007702571721 РФБ «Аваль»

 

 

Начальник ________________ А.І.Періг

«_____»________________ 20___р.

Просмотры:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *