НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА

          30 квітня 2021 року, в газеті «Голос України» опубліковано Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг», прийнятий на засіданні Верховної Ради України 3 грудня 2020 року.
Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування (тобто з 1 траня 2021 року), крім абзацу четвертого підпункту 3 пункту 6 розділу І в частині положення щодо знаходження, за даними Державного земельного кадастру, прибудинкової території у власності або користуванні співвласників багатоквартирного будинку відповідно до вимог законодавства, що вводиться в дію з 1 січня 2023 року.

           Договір про надання комунальних послуг
        За рішенням співвласників багатоквартирного будинку, прийнятим відповідно до закону, з виконавцем відповідної комунальної послуги (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і послуг з постачання та розподілу електричної енергії) укладається договір про надання комунальних послуг, а саме:
1) індивідуальний договір з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем, що укладається кожним співвласником багатоквартирного будинку самостійно, за умови що співвласники прийняли рішення про вибір відповідної моделі організації договірних відносин та дійшли згоди з виконавцем комунальної послуги щодо розміру плати за обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку;
2) колективний договір, що укладається від імені та за рахунок усіх співвласників багатоквартирного будинку управителем або іншою уповноваженою співвласниками особою;
3) договір про надання комунальних послуг з колективним споживачем, що укладається з об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку або іншою юридичною особою, яка об’єднує всіх співвласників такого будинку та в їхніх інтересах укладає відповідний договір.
         Співвласники багатоквартирного будинку (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку) самостійно обирають одну з моделей організації договірних відносин, за кожним видом комунальних послуг (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і послуг з постачання та розподілу електричної енергії).

        У межах одного багатоквартирного будинку дозволяється обрання різних моделей організації договірних відносин за різними видами комунальних послуг.

         Що включає послуга з управління багатоквартирним будинком?
Така послуга включає:
забезпечення утримання спільного майна багатоквартирного будинку, зокрема прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території, якщо прибудинкова територія, за даними Державного земельного кадастру, перебуває у власності або користуванні співвласників багатоквартирного будинку відповідно до вимог законодавства,
виконання санітарно-технічних робіт,
обслуговування внутрішньобудинкових систем (крім обслуговування внутрішньобудинкових систем, що використовуються для надання відповідної комунальної послуги у разі укладення індивідуальних договорів з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем про надання такої послуги, за умовами яких обслуговування таких систем здійснюється виконавцем), утримання ліфтів тощо;
купівлю електричної енергії для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного будинку;
поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку;
інші додаткові послуги, які можуть бути замовлені співвласниками багатоквартирного будинку.

          Публічний договір приєднання
          У разі якщо співвласники багатоквартирного будинку не прийняли рішення про вибір моделі договірних відносин та не уклали з виконавцем комунальної послуги відповідний договір (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і послуг з постачання та розподілу електричної енергії), з ними укладається індивідуальний договір про надання комунальної послуги, що є публічним договором приєднання.
       Такі договори вважаються укладеними, якщо протягом 30 днів з дня опублікування тексту договору на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або на веб-сайті виконавця послуги співвласники багатоквартирного будинку не прийняли рішення про вибір моделі договірних відносин та не уклали відповідний договір з виконавцем комунальної послуги. При цьому розміщується повідомлення про місце опублікування тексту договору у загальнодоступних місцях на інформаційних стендах та/або рахунках на оплату послуг
        У разі укладення публічних договорів приєднання про надання комунальних послуг виконавці комунальних послуг розміщують вимоги до якості відповідних послуг згідно із законодавством та іншу необхідну інформацію для кожного багатоквартирного будинку окремо на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або на власному веб-сайті. При цьому розміщується повідомлення про місце опублікування тексту договору у загальнодоступних місцях на інформаційних стендах та/або рахунках на оплату послуг.
        У разі прийняття співвласниками багатоквартирного будинку рішення про обрання моделі організації договірних відносин з виконавцем комунальної послуги (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і послуг з постачання та розподілу електричної енергії) відповідно до частини першої статті 14 цього Закону та повідомлення виконавців комунальних послуг про прийняте рішення за два місяці до запланованої дати укладення договору:
— такий виконавець зобов’язаний укласти договори про надання комунальних послуг відповідно до вимог цієї статті згідно з обраною співвласниками моделлю організації договірних відносин;
— раніше укладений із таким виконавцем договір про надання комунальної послуги достроково припиняється з дати набрання чинності новим договором, укладеним із співвласниками, але припинення (втрата чинності) дії раніше укладеного договору не звільняє сторони від виконання зобов’язань за цим договором та від відповідальності за порушення його умов.
        Якщо за 30 днів до закінчення строку дії договору співвласники багатоквартирного будинку не повідомили виконавця відповідної комунальної послуги (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і послуг з постачання та розподілу електричної енергії) про прийняття рішення про вибір моделі організації договірних відносин, визначеної в частині першій статті 14 цього Закону, публічний індивідуальний договір про надання комунальної послуги, укладений з таким виконавцем, вважається продовженим на наступний однорічний строк.
         Публічні договори приєднання про надання комунальних послуг з власниками індивідуальних (садибних) житлових будинків вважаються укладеними, якщо протягом 30 днів з дня опублікування тексту договору на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або на вебсайті виконавця послуги такий власник не вчинив дій щодо відключення (відмови) від комунальної послуги. При цьому розміщується повідомлення про місце опублікування тексту договору у загальнодоступних місцях на інформаційних стендах та/або рахунках на оплату послуг. Плата виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором про надання комунальної послуги, що є публічним договором приєднання, складається з: плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру затверджених цін/тарифів на відповідну комунальну послугу та обсягу спожитих комунальних послуг, визначеного відповідно до законодавства; плати за абонентське обслуговування, яка не може перевищувати граничний розмір, визначений Кабінетом Міністрів України.

         Що буде із раніше укладеними договорами?
         Договори про надання комунальних послуг, укладені до введення в дію цього Закону, зберігають чинність на умовах, визначених такими договорами, до дати набрання чинності договорами про надання відповідних комунальних послуг, укладеними за правилами, визначеними цим Законом. У разі якщо договорами про надання комунальних послуг, укладеними до введення в дію цього Закону, передбачено більш ранній строк їх припинення, такі договори вважаються продовженими на той самий строк і на тих самих умовах.

        Протягом якого часу потрібно буде укласти нові договори?
Договори про надання комунальних послуг, у тому числі із співвласниками багатоквартирних будинків, які не прийняли рішення про модель організації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг, мають бути укладені виконавцями відповідних комунальних послуг протягом двох місяців з дня набрання чинності рішенням Кабінету Міністрів України про затвердження типових публічних договорів приєднання про надання комунальних послуг.

 

ДОГОВІР

про надання послуг з постачання холодної води
смт Велика Лепетиха                                                                                                           «_____» _______ 2021р.

Сільське комунальне господарство «Сількомунгосп» в особі начальника підприємства Перога Андрія Івановича, що дії на підставі Статуту (далі – Виконавець), з однієї сторони, та    (ПІБ, серія та № паспорту, ІПН, що мешкає за адресою, яка/який є власником (наймачем, орендарем) житлового приміщення (квартири) (далі — Споживач), з другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене:
1. Предмет договору
1.1. Виконавець зобов’язується своєчасно надавати споживачеві відповідної якості послуги з централізованого постачання холодної води, а Споживач зобов’язується своєчасно оплачувати надані послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, що передбачені договором.
1.2. Суб’єкти користування послугами:
Власник (наймач, орендар) житлового приміщення (квартири) та члени його сім’ї, загальна кількість _____/_________________________________/.
Наявність пільг з оплати послуг _______%(або сума ) ____________________ (назва законодавчого акта)_____________________________.
Кількість осіб, на яких поширюється пільга ___________. Пільга надається на підставі письмового звернення Споживача та документів, які підтверджують наявність пільги.
1.3. Характеристика об’єкта надання послуг:
Адреса об’єкту водоспоживання: смт Велика Лепетиха, вулиця ______________________________________________,
будинок № _______, квартира № _______, індекс ___________, Телефон ______________________________________.
1.4. Характеристика засобів обліку води: вид засобу обліку води:_____________________________________________;
тип засобу обліку води: ________________________________; заводський номер:________________________________;
перше показання на дату:_______________________________; дата останньої повірки:___________________________.
Примітка:___________________________________________________________________________________ .
2.Тарифи на послуги та їх загальна вартість
2.1. Тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води за куб. метр води встановлюються Великолепетиською селищною радою.
На момент укладення цього Договору тарифи на послуги становлять: з постачання холодної води _____ гривень за куб. метр.
У разі зміни тарифів у період дії цього Договору нові тарифи застосовуються для оплати послуг Споживачем з моменту їх введення в дію без внесення змін до цього Договору.
2.2. Плата за надані послуги за наявності засобів обліку води справляється за їх показами згідно з пунктами 10 – 13 «Нормативів водопостачання та норм на території Великолепетиської селищної ради» затверджені рішення селищної ради від 28.03.2017р №24 у відповідності до Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної води і водовідведення (далі — Правила), затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630.
2.3. Показання квартирних/будинкових засобів обліку знімаються споживачем щомісяця та надаються Виконавцю в останній день звітного місяця (телефоном, факсом, особисто та в інший спосіб). Крім того, показання квартирних засобів обліку зазначаються Споживачем у платіжних документах.
2.4. Відомості про наявність пільг з оплати послуг зазначаються у пункті 1.2. цього Договору.
Пільга надається на підставі пред’явлених споживачем документів, які підтверджують наявність пільги, згідно з чинним законодавством.
3.Оплата спожитих послуг.
3.1 . Розрахунковим періодом є календарний місяць.
За цим договором застосовується щомісячна система оплати послуг. Платежі вносяться Споживачем не пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахунковим періодом.
3.2. Послуги оплачуються в безготівковій формі або готівкою.
3.3. За наявностi у квартирi/будинку засобiв облiку води справляння плати за нормативами (нормами) споживання не допускається, крiм випадкiв, передбачених Правилами і договором на встановлення засобiв облiку.
3.4. Плата за послуги вноситься на:
— розподільчий рахунок
3.5. За несвоєчасне внесення плати із споживача стягується пеня в розмірі, встановленому законом.
4. Права та обов’язки сторін
4.1. Споживач має право на:
1) отримання своєчасно та належної якості послуг згідно із законодавством та умовами цього договору;
2) отримання в установленому законодавством порядку інформації про перелік послуг, їх вартість, загальну суму місячного платежу, структуру тарифів, нормативів (норм) споживання, режиму надання послуг, їх споживчі властивості;
3) відшкодування збитків, завданих його майну та/або приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг;
4) усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг протягом установленого Кабінетом Міністрів України строку;
5) перевірку кількісних та/або якісних показників надання послуг у порядку, встановленому Правилами, іншими актами законодавства України та цим договором.
6) установлення квартирних/будинкових засобів обліку води та взяття їх на абонентський облік;
7) періодичну повірку, обслуговування та ремонт квартирних/будинкових засобів обліку, у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж за рахунок Споживача;
8) ознайомлення з нормативно-правовими актами у сфері комунальних послуг;
4.2. Споживач зобов’язаний:
1) оплачувати послуги в повному обсязі в установлений договором строк;
2) дотримуватися вимог нормативно-правових актів у сфері комунальних послуг;
3) не втручатися в роботу та забезпечувати цілісність квартирних/будинкових засобів обліку води та засобів опломбування (встановлених повірочною організацієт та Виконавцем);
4) у разі несвоєчасного внесення плати за послуги сплачувати пеню в установленому законом та цим договором розмірі;
5) повідомляти у десятиденний строк виконавця про втрату права на пільги;
6) утримувати внутрішньо будинкові мережі в належному технічному стані, мінімізувати недоцільне використання та витрати води.
4.3. Виконавець має право:
1) нараховувати у разі несвоєчасного внесення Споживачем плати за надані послуги пеню у розмірі, встановленому законодавством і цим договором;
2) вимагати від Споживача дотримання нормативно-правових актів у сфері комунальних послуг;
3) безперешкодного доступу до лічильника Споживача для перевірки показників, стану лічильника та стану засобів опломбування, якщо лічильник встановлено в приміщенні або знаходиться на прибудинковій території що є у власністю Споживача.
4) контролювати установлені міжповіркові інтервали, проводити періодичну повірку квартирних/будинкових засобів обліку, їх обслуговування за рахунок Споживача;
4.4. Виконавець зобов’язаний:
1) своєчасно надавати Споживачу послуги в установлених обсягах, належної якості, безпечні для його життя, здоров’я та які не спричиняють шкоди його майну, відповідно до вимог законодавства, Правил та цього договору;
2) надавати Споживачеві в установленому порядку інформацію про перелік послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру тарифів, нормативи (норми) споживання, режим надання послуг, їх споживчі властивості, якісні показники надання послуг, граничні строки усунення аварій або інших порушень порядку надання послуг, а також інформацію про Правила (зазначається у цьому договорі, а також розміщується на дошці оголошень у приміщенні Виконавця);
3) відновлювати надання послуг за письмовою заявою Споживача шляхом зняття протягом доби пломб;
4) усувати аварії на мережах Виконавця та інші порушення порядку надання послуг, а також виконувати заявки Споживачів за рахунок Споживача у строк, установлений законодавством і цим договором;
5) вести облік скарг (заяв, вимог, претензій) споживачів щодо кількості та якості надання послуг, а також облік їх виконання;
6)в межах своєї компетенції перевіряти утримання внутрішньобудинкових мереж в належному технічному стані;
7) у разі особистого звернення Споживача невідкладно інформувати його про виявлення недоліків у роботі системи водопостачання про причини та очікувану тривалість зупинення надання послуг або обмеження їх кількості, а також про причини порушення якісних показників надання послуг;
8) виконувати інші обов’язки відповідно до законодавства та цього договору.
5. Відповідальність сторін
5.1. Споживач несе відповідальність згідно із законодавством і цим договором за:
1) недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері комунальних послуг;
2) несвоєчасне внесення платежів за послуги — шляхом сплати пені;
3) втручання у роботу засобів обліку води, пошкодження або зняття засобів опломбування (встановлених повірочною організацієт та Виконавцем);
4) можливий витік води з ділянки труби та запірної арматури що належить Споживачу від точки розподілу до лічильника (розрахунок витоку води здійснюється Виконавцем згідно чинного законодавства)
5) порушення зобов’язань, установлених законодавством і цим договором.
5.2. Виконавець несе відповідальність у разі:
1) неналежного надання або ненадання послуг, що призвело до заподіяння збитків, завданих майну та/або приміщенню Споживача, шкоди, що заподіяна його життю чи здоров’ю;
2) надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості, зокрема зниження їх кількісних та/або якісних показників;
3) порушення прав Споживачів згідно із законодавством;
4) порушення зобов’язань, установлених цим договором або законодавством.
6. Точки розподілу, в яких здійснюється передача послуг від Виконавця Споживачеві.
Точкою розподілу, в яких здійснюється передача послуг від Виконавця споживачеві постачання холодної води являється перша водозапірна арматура на відгалуженні від труби центрального водогону (для будинків та від стояка у квартирі Споживача).
7. Порядок встановлення факту неналежного надання або ненадання послуг та розв’язання спорів
7.1. У разі неналежного надання або ненадання послуг Виконавцем Споживач повідомляє про це виконавця в усній формі за допомогою телефонного зв’язку чи у письмовій формі за адресами, що зазначені в цьому договорі.
У повідомленні зазначається прізвище, ім’я та по батькові, точна адреса проживання Споживача, а також найменування виду неналежно наданої або ненаданої послуги.
Повідомлення Споживача незалежно від його форми (усна або письмова) обов’язково реєструється представником виконавця у журналі реєстрації заявок споживачів. Представник виконавця зобов’язаний повідомити Споживачеві відомості про особу, яка прийняла повідомлення (прізвище, ім’я та по батькові), реєстраційний номер повідомлення та час його прийняття.
7.2. За результатами перевірки складається акт-претензія про неналежне надання або ненадання послуг (далі – Акт), який підписується Споживачем та представником виконавця або уповноваженої виконавцем юридичної особи, згідно з додатком 2 до Правил.
Акт-претензія складається у двох примірниках по одному для Споживача та Виконавця.
7.3. У разі неприбуття протягом строку, вказаного у п. 7.3 цього Договору, представника Виконавця для проведення перевірки кількісних та/або якісних показників або необґрунтованої відмови від підписання акта-претензії такий акт вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два Споживачі.
7.4. Акт-претензія реєструється уповноваженими особами виконавця у журналі реєстрації актів-претензій згідно з додатком 3 до Правил. Виконавець зобов’язаний розглянути такий акт і повідомити протягом трьох робочих днів Споживача про її задоволення або про відмову у задоволенні з обґрунтуванням причин такої відмови. У разі ненадання протягом установленого строку виконавцем відповіді вважається, що він визнав викладені в актіпретензії факти неналежного надання або ненадання послуг. Спори щодо задоволення претензій споживачів розв’язуються у суді. Споживач має право на досудове розв’язання спору шляхом задоволення пред’явленої претензії.
8. Форс-мажорні обставини
8.1. Сторони звільняються від відповідальності згідно з цим договором у разі настання дії непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), яка унеможливлює надання відповідної послуги згідно з умовами договору.
8.2. Доказом настання і тривалості обставин непереборної сили є довідка Торговопромислової палати України або документ іншого компетентного органу.
9. Строк дії договору
9.1. Цей договір укладається на один рік і набирає чинності з дня його укладення. Договір вважається щороку продовженим, якщо за місяць до закінчення строку його дії однією із сторін не буде письмово заявлено про його розірвання або необхідність перегляду.
9.2. Договір може бути розірваний достроково у разі:
-переходу права власності (користування) на квартиру/будинку до іншої особи шляхом письмового повідомлення Споживачем Виконавця;
-зникнення потреби в отриманні послуги або відмови Споживача від користування послугами виконавця шляхом письмового повідомлення (заяви)Споживачем Виконавця ;
-невиконання умов договору сторонами договору.
9.3. Цей Договір укладений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Виконавця, а другий – у Споживача.
10. Інші умови
10.1. Споживач надає згоду на автоматизовану обробку його персональних даних згідно з чинним законодавством.
10.2. Споживач надає згоду на надання інформації, що не містить персональних даних, але стосується кількісних та/або вартісних обсягів споживання послуг третім особам, які мають право на отримання цих даних згідно з чинним законодавством.
10.2. Телефони спеціального виклику у разі виникнення поломки подачі холодної води: +380667784240 або 22180
Адреси і підписи сторін
Виконавець:
Сільське комунальне господарство «Сількомунгосп»
Юридична адреса: 74502, вулиця Київська,18,смт Велика Лепетиха, Херсонської області
ЄДРПОУ 31536550, МФО 380805,
р/р UA553808050000026007702571721 РФБ «Аваль»
Начальник
СКГ «Сількомунгосп»
_______________________ А.І.Періг
«_____»_______________________ 2021 р.

 

Споживач:(прізвище, ім’я та по батькові)
Паспортні дані:_______________________________, виданий 
_________________________ «______»________ _____ р.
Адреса: 7450___, смт Велика Лепетиха, вул.____________
будинок ____________квартина_________________________
телефон __________________________

«______»______________________________________202__р.

 

                                                                                                    Начальнику СКГ «Сількомунгосп» Перогу А.І.
                                                                                                    Споживач: ____________________________________
                                                                                                   Зареєстрований на адресою: 7450__, вулиця ___,  смт Велика Лепетиха.
                                                                                                    Місце проживання: 7450___, вулиця ______, смт Велика Лепетиха.
                                                                                                    Контактний телефон:

Заява про укладання договору

              Я є власником приватного будинку за адресою: смт.Велика Лепетиха, вул. __________________________. Прошу укласти договір про надання послуг з постачанням холодної води. Кількість зареєстрованих осіб у будинку ______ . Ідентифікаційного коду _______________________________. Для укладення договору надаю наступні документи (підкреслити):
1. Копія договору купівлі – продажу приватного будинку.
2. Копія витягу з реєстру майнових прав на нерухоме майно про право власності на приватний будинок або документ, підтверджуючий право власності на нього.
3. Копія паспорту або довідка, що підтверджує реєстрацію фізичної особи (осіб) за адресою будинку.
3. Копія ідентифікаційного коду споживача в особі якої укладається договір.
4. Копія паспорту на прилад обліку холодної води.
Для Споживачів, що мають пільги (додатково):
5. Копія посвідчення на право отримання пільги.
6. Копія паспорту пільговика.
7. Копія ідентифікаційного коду пільговика.
8. Копії свідоцтва про народження дітей, що користуються пільгами.
Я ________________________________________________________________Паспорт серії ____ No __________, виданий ____________ «___» __________ _ року на виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних», даю згоду СКГ «Сількомунгосп» на автоматизоване оброблення та зберігання моїх персональних даних та надання інформації третім особам, які мають право на отримання цих даних згідно з чинним законодавством України, та безстрокове збереження персональних даних незалежно від терміну дії договору та його закінчення.

Дата ____________________              Підпис ___________________

Просмотры:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *